Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 13:13

New Testament
Chapter
Verses
13
νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

nynì dè ménei pístis, elpís, agápē, tà tría taûta: meízōn dè toútōn hē agápē.