Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 3:1

New Testament
Chapter
Verses
1
ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν· καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.

ídete potapḕn agápēn dédōken hēmîn ho patḕr hína tékna theoû klēthō̂men: kaì esmén. dià toûto ho kósmos ou ginṓskei hēmâs hóti ouk égnō autón.