Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 3:10

New Testament
Chapter
Verses
10
ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

en toútōi phanerá estin tà tékna toû theoû kaì tà tékna toû diabólou: pâs ho mḕ poiō̂n dikaiosýnēn ouk éstin ek toû theoû, kaì ho mḕ agapō̂n tòn adelphòn autoû.