Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 3:12

New Testament
Chapter
Verses
12
οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια.

ou kathṑs Káïn ek toû ponēroû ē̂n kaì ésphaxen tòn adelphòn autoû: kaì chárin tínos ésphaxen autón? hóti tà érga autoû ponērà ē̂n, tà dè toû adelphoû autoû díkaia.