Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 3:18

New Testament
Chapter
Verses
18
Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ.

Teknía, mḕ agapō̂men lógōi mēdè tē̂i glṓssēi allà en érgōi kaì alētheíāi.