Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Timothy 1:17

New Testament
Chapter
Verses
17
τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

tō̂i dè basileî tō̂n aiṓnōn, aphthártōi, aorátōi, mónōi theō̂i, timḕ kaì dóxa eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.