Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Timothy 2:14

New Testament
Chapter
Verses
14
καὶ ’Αδὰμ οὐκ ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν.

kaì ’Adàm ouk ēpatḗthē, hē dè gynḕ exapatētheîsa en parabásei gégonen.