Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthians 2:10

New Testament
Chapter
Verses
10
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

hō̂i dé ti charízesthe, kagṓ: kaì gàr egṑ hò kechárismai, eí ti kechárismai, di’ hymâs en prosṓpōi Christoû,