Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthians 2:14

New Testament
Chapter
Verses
14
Τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι’ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ·

Tō̂i dè theō̂i cháris tō̂i pántote thriambeúonti hēmâs en tō̂i Christō̂i kaì tḕn osmḕn tē̂s gnṓseōs autoû phaneroûnti di’ hēmō̂n en pantì tópōi: