Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthians 2:4

New Testament
Chapter
Verses
4
ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.

ek gàr pollē̂s thlípseōs kaì synochē̂s kardías égrapsa hymîn dià pollō̂n dakrýōn, ouch hína lypēthē̂te allà tḕn agápēn hína gnō̂te hḕn échō perissotérōs eis hymâs.