Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthians 4:16

New Testament
Chapter
Verses
16
Διὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

Diò ouk enkakoûmen, all’ ei kaì ho éxō hēmō̂n ánthrōpos diaphtheíretai, all’ ho ésō hēmō̂n anakainoûtai hēmérāi kaì hēmérāi.