Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Thessalonians 3:16

New Testament
Chapter
Verses
16
Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν.

Autòs dè ho kýrios tē̂s eirḗnēs dṓiē hymîn tḕn eirḗnēn dià pantòs en pantì trópōi. ho kýrios metà pántōn hymō̂n.