Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothy 1:6

New Testament
Chapter
Verses
6
δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

di’ hḕn aitían anamimnḗiskō se anazōpyreîn tò chárisma toû theoû, hó estin en soì dià tē̂s epithéseōs tō̂n cheirō̂n mou: