Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothy 4:19

New Testament
Chapter
Verses
19
῎Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ’Ακύλαν καὶ τὸν ’Ονησιφόρου οἶκον.

῎Aspasai Prískan kaì ’Akýlan kaì tòn ’Onēsiphórou oîkon.