Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 1:7

New Testament
Chapter
Verses
7
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ·

eîpen dè pròs autoús, Ouch hymō̂n estin gnō̂nai chrónous ḕ kairoùs hoùs ho patḕr étheto en tē̂i idíāi exousíāi: