Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 1:13

New Testament
Chapter
Verses
13
καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ ’Ιωάννης καὶ ’Ιάκωβος καὶ ’Ανδρέας, Φίλιππος καὶ θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, ’Ιάκωβος ‘Αλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ ’Ιούδας ’Ιακώβου.

kaì hóte eisē̂lthon, eis tò hyperō̂ion anébēsan hoû ē̂san kataménontes, hó te Pétros kaì ’Iōánnēs kaì ’Iákōbos kaì ’Andréas, Phílippos kaì thōmâs, Bartholomaîos kaì Maththaîos, ’Iákōbos ‘Alphaíou kaì Símōn ho zēlōtḕs kaì ’Ioúdas ’Iakṓbou.