Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 22:19

New Testament
Chapter
Verses
19
κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ·

kagṑ eîpon, Kýrie, autoì epístantai hóti egṑ ḗmēn phylakízōn kaì dérōn katà tàs synagōgàs toùs pisteúontas epì sé: