Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 22:23

New Testament
Chapter
Verses
23
κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,

kraugazóntōn te autō̂n kaì rhiptoúntōn tà himátia kaì koniortòn ballóntōn eis tòn aéra,