Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 24:1

New Testament
Chapter
Verses
1
Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ‘Ανανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.

Metà dè pénte hēméras katébē ho archiereùs ‘Ananías metà presbytérōn tinō̂n kaì rhḗtoros Tertýllou tinós, hoítines enephánisan tō̂i hēgemóni katà toû Paúlou.