Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 5:2

New Testament
Chapter
Verses
2
καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.

kaì enosphísato apò tē̂s timē̂s, syneidyíēs kaì tē̂s gynaikós, kaì enénkas méros ti parà toùs pódas tō̂n apostólōn éthēken.