Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 7:20

New Testament
Chapter
Verses
20
ἐν ᾧ καιρῷ ἐγεννήθη Μωϋσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός·

en hō̂i kairō̂i egennḗthē Mōÿsē̂s, kaì ē̂n asteîos tō̂i theō̂i: hòs anetráphē mē̂nas treîs en tō̂i oíkōi toû patrós: