Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 7:29

New Testament
Chapter
Verses
29
ἔφυγεν δὲ Μωϋσῆς ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ, οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο.

éphygen dè Mōÿsē̂s en tō̂i lógōi toútōi, kaì egéneto pároikos en gē̂i Madiám, hoû egénnēsen hyioùs dýo.