Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 1:10

New Testament
Chapter
Verses
10
εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,

eis oikonomían toû plērṓmatos tō̂n kairō̂n, anakephalaiṓsasthai tà pánta en tō̂i Christō̂i, tà epì toîs ouranoîs kaì tà epì tē̂s gē̂s: en autō̂i,