Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 4:10

New Testament
Chapter
Verses
10
ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

ho katabàs autós estin kaì ho anabàs hyperánō pántōn tō̂n ouranō̂n, hína plērṓsēi tà pánta.