Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 4:31

New Testament
Chapter
Verses
31
πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ’ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.

pâsa pikría kaì thymòs kaì orgḕ kaì kraugḕ kaì blasphēmía arthḗtō aph’ hymō̂n sỳn pásēi kakíāi.