Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 4:6

New Testament
Chapter
Verses
6
εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.

heîs theòs kaì patḕr pántōn, ho epì pántōn kaì dià pántōn kaì en pâsin.