Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 5:12

New Testament
Chapter
Verses
12
τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν·

tà gàr kryphē̂i ginómena hyp’ autō̂n aischrón estin kaì légein: