Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 5:28

New Testament
Chapter
Verses
28
οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,

hoútōs opheílousin kaì hoi ándres agapân tàs heautō̂n gynaîkas hōs tà heautō̂n sṓmata. ho agapō̂n tḕn heautoû gynaîka heautòn agapā̂i,