Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 5:33

New Testament
Chapter
Verses
33
πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

plḕn kaì hymeîs hoi kath’ héna hékastos tḕn heautoû gynaîka hoútōs agapátō hōs heautón, hē dè gynḕ hína phobē̂tai tòn ándra.