Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hebrews 5:12

New Testament
Chapter
Verses
12
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς τροφῆς.

kaì gàr opheílontes eînai didáskaloi dià tòn chrónon, pálin chreían échete toû didáskein hymâs tinà tà stoicheîa tē̂s archē̂s tō̂n logíōn toû theoû, kaì gegónate chreían échontes gálaktos, [kaì] ou stereâs trophē̂s.