Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:11

New Testament
Chapter
Verses
11
ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς [ἢ τί] ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε·

hótan dè eisphérōsin hymâs epì tàs synagōgàs kaì tàs archàs kaì tàs exousías, mḕ merimnḗsēte pō̂s [ḕ tí] apologḗsēsthe ḕ tí eípēte: