Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:34

New Testament
Chapter
Verses
34
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.

hópou gár estin ho thēsauròs hymō̂n, ekeî kaì hē kardía hymō̂n éstai.