Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:4

New Testament
Chapter
Verses
4
Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.

Légō dè hymîn toîs phílois mou, mḕ phobēthē̂te apò tō̂n apokteinóntōn tò sō̂ma kaì metà taûta mḕ echóntōn perissóterón ti poiē̂sai.