Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:50

New Testament
Chapter
Verses
50
βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

báptisma dè échō baptisthē̂nai, kaì pō̂s synéchomai héōs hótou telesthē̂i.