Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:53

New Testament
Chapter
Verses
53
διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

diameristhḗsontai patḕr epì hyiō̂i kaì hyiòs epì patrí, mḗtēr epì tḕn thygatéra kaì thygátēr epì tḕn mētéra, pentherà epì tḕn nýmphēn autē̂s kaì nýmphē epì tḕn pentherán.