Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Luke 12:8

New Testament
Chapter
Verses
8
Λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ·

Légō dè hymîn, pâs hòs àn homologḗsēi en emoì émprosthen tō̂n anthrṓpōn, kaì ho hyiòs toû anthrṓpou homologḗsei en autō̂i émprosthen tō̂n angélōn toû theoû: