Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Mark 16:8

New Testament
Chapter
Verses
8
καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις· καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν, ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς ὁ ’Ιησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι’ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν.〛

kaì exelthoûsai éphygon apò toû mnēmeíou, eîchen gàr autàs trómos kaì ékstasis: kaì oudenì oudèn eîpan, ephoboûnto gár. Pánta dè tà parēngelména toîs perì tòn Pétron syntómōs exḗngeilan. Metà dè taûta kaì autòs ho ’Iēsoûs apò anatolē̂s kaì áchri dýseōs exapésteilen di’ autō̂n tò hieròn kaì áphtharton kḗrygma tē̂s aiōníou sōtērías. amḗn.〛