Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Philemon 1:21

New Testament
Chapter
Verses
21
Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις.

Pepoithṑs tē̂i hypakoē̂i sou égrapsá soi, eidṑs hóti kaì hypèr hà légō poiḗseis.