Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Philemon 1:22

New Testament
Chapter
Verses
22
ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

háma dè kaì hetoímazé moi xenían, elpízō gàr hóti dià tō̂n proseuchō̂n hymō̂n charisthḗsomai hymîn.