Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Romans 11

New Testament
Chapter
Verses
1
Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ ’Ισραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος ’Αβραάμ, φυλῆς Βενιαμείν.

Légō oûn, mḕ apṓsato ho theòs tòn laòn autoû? mḕ génoito: kaì gàr egṑ ’Israēlítēs eimí, ek spérmatos ’Abraám, phylē̂s Beniameín.

2
οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν ’Ηλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ ’Ισραήλ,

ouk apṓsato ho theòs tòn laòn autoû hòn proégnō. ḕ ouk oídate en ’Ēlíāi tí légei hē graphḗ? hōs entynchánei tō̂i theō̂i katà toû ’Israḗl,

3
Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.

Kýrie, toùs prophḗtas sou apékteinan, tà thysiastḗriá sou katéskapsan, kagṑ hypeleíphthēn mónos, kaì zētoûsin tḕn psychḗn mou.

4
ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.

allà tí légei autō̂i ho chrēmatismós? Katélipon emautō̂i heptakischilíous ándras, hoítines ouk ékampsan góny tē̂i Báal.

5
οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·

hoútōs oûn kaì en tō̂i nŷn kairō̂i leîmma kat’ eklogḕn cháritos gégonen:

6
εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.

ei dè cháriti, oukéti ex érgōn, epeì hē cháris oukéti gínetai cháris.

7
τί οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ ’Ισραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, ἡ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,

tí oûn? hò epizēteî ’Israḗl, toûto ouk epétychen, hē dè eklogḕ epétychen: hoi dè loipoì epōrṓthēsan,

8
καθὼς γέγραπται, ῎Εδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.

kathṑs gégraptai, ῎Edōken autoîs ho theòs pneûma katanýxeōs, ophthalmoùs toû mḕ blépein kaì ō̂ta toû mḕ akoúein, héōs tē̂s sḗmeron hēméras.

9
καὶ Δαυὶδ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,

kaì Dauìd légei, Genēthḗtō hē trápeza autō̂n eis pagída kaì eis thḗran kaì eis skándalon kaì eis antapódoma autoîs,

10
σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.

skotisthḗtōsan hoi ophthalmoì autō̂n toû mḕ blépein, kaì tòn nō̂ton autō̂n dià pantòs sýnkampson.

11
Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.

Légō oûn, mḕ éptaisan hína pésōsin? mḕ génoito: allà tō̂i autō̂n paraptṓmati hē sōtēría toîs éthnesin, eis tò parazēlō̂sai autoús.

12
εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.

ei dè tò paráptōma autō̂n ploûtos kósmou kaì tò hḗttēma autō̂n ploûtos ethnō̂n, pósōi mâllon tò plḗrōma autō̂n.

13
‘Υμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ’ ὅσον μὲν οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω,

‘Ymîn dè légō toîs éthnesin. eph’ hóson mèn oûn eimi egṑ ethnō̂n apóstolos, tḕn diakonían mou doxázō,

14
εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.

eí pōs parazēlṓsō mou tḕn sárka kaì sṓsō tinàs ex autō̂n.

15
εἰ γὰρ ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἡ πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;

ei gàr hē apobolḕ autō̂n katallagḕ kósmou, tís hē próslēmpsis ei mḕ zōḕ ek nekrō̂n?

16
εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.

ei dè hē aparchḕ hagía, kaì tò phýrama: kaì ei hē rhíza hagía, kaì hoi kládoi.

17
Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,

Ei dé tines tō̂n kládōn exeklásthēsan, sỳ dè agriélaios ṑn enekentrísthēs en autoîs kaì synkoinōnòs tē̂s rhízēs tē̂s piótētos tē̂s elaías egénou,

18
μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ.

mḕ katakauchō̂ tō̂n kládōn: ei dè katakauchâsai, ou sỳ tḕn rhízan bastázeis allà hē rhíza sé.

19
ἐρεῖς οὖν, ’Εξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.

ereîs oûn, ’Exeklásthēsan kládoi hína egṑ enkentristhō̂.

20
καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ·

kalō̂s: tē̂i apistíāi exeklásthēsan, sỳ dè tē̂i pístei héstēkas. mḕ hypsēlà phrónei, allà phoboû:

21
εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, οὐδὲ σοῦ φείσεται.

ei gàr ho theòs tō̂n katà phýsin kládōn ouk epheísato, oudè soû pheísetai.

22
ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.

íde oûn chrēstótēta kaì apotomían theoû: epì mèn toùs pesóntas apotomía, epì dè sè chrēstótēs theoû, eàn epiménēis tē̂i chrēstótēti, epeì kaì sỳ ekkopḗsēi.

23
κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.

kakeînoi dé, eàn mḕ epiménōsin tē̂i apistíāi, enkentristhḗsontai: dynatòs gár estin ho theòs pálin enkentrísai autoús.

24
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

ei gàr sỳ ek tē̂s katà phýsin exekópēs agrielaíou kaì parà phýsin enekentrísthēs eis kalliélaion, pósōi mâllon hoûtoi hoi katà phýsin enkentristhḗsontai tē̂i idíāi elaíāi.

25
Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε [ἐν] ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ ’Ισραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,

Ou gàr thélō hymâs agnoeîn, adelphoí, tò mystḗrion toûto, hína mḕ ē̂te [en] heautoîs phrónimoi, hóti pṓrōsis apò mérous tō̂i ’Israḕl gégonen áchris hoû tò plḗrōma tō̂n ethnō̂n eisélthēi,

26
καὶ οὕτως πᾶς ’Ισραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, ῞Ηξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ’Ιακώβ·

kaì hoútōs pâs ’Israḕl sōthḗsetai: kathṑs gégraptai, ῞Ēxei ek Siṑn ho rhyómenos, apostrépsei asebeías apò ’Iakṓb:

27
καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ’ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

kaì haútē autoîs hē par’ emoû diathḗkē, hótan aphélōmai tàs hamartías autō̂n.

28
κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι’ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας·

katà mèn tò euangélion echthroì di’ hymâs, katà dè tḕn eklogḕn agapētoì dià toùs patéras:

29
ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ.

ametamélēta gàr tà charísmata kaì hē klē̂sis toû theoû.

30
ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,

hṓsper gàr hymeîs pote ēpeithḗsate tō̂i theō̂i, nŷn dè ēleḗthēte tē̂i toútōn apeitheíāi,

31
οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν·

hoútōs kaì hoûtoi nŷn ēpeíthēsan tō̂i hymetérōi eléei hína kaì autoì nŷn eleēthō̂sin:

32
συνέκλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.

synékleisen gàr ho theòs toùs pántas eis apeítheian hína toùs pántas eleḗsēi.

33
῍Ω βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.

῍Ō báthos ploútou kaì sophías kaì gnṓseōs theoû: hōs anexeraúnēta tà krímata autoû kaì anexichníastoi hai hodoì autoû.

34
Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;

Tís gàr égnō noûn kyríou? ḕ tís sýmboulos autoû egéneto?

35
ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;

ḕ tís proédōken autō̂i, kaì antapodothḗsetai autō̂i?

36
ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

hóti ex autoû kaì di’ autoû kaì eis autòn tà pánta: autō̂i hē dóxa eis toùs aiō̂nas: amḗn.