Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 16:2

New Testament
Chapter
Verses
2
Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

Kaì apē̂lthen ho prō̂tos kaì exécheen tḕn phiálēn autoû eis tḕn gē̂n: kaì egéneto hélkos kakòn kaì ponēròn epì toùs anthrṓpous toùs échontas tò cháragma toû thēríou kaì toùs proskynoûntas tē̂i eikóni autoû.