Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 16:5

New Testament
Chapter
Verses
5
καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας,

kaì ḗkousa toû angélou tō̂n hydátōn légontos, Díkaios eî, ho ṑn kaì ho ē̂n, ho hósios, hóti taûta ékrinas,