Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:14

New Testament
Chapter
Verses
14
ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

hē dè kephalḕ autoû kaì hai tríches leukaì hōs érion leukón, hōs chiṓn, kaì hoi ophthalmoì autoû hōs phlòx pyrós,