Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:17

New Testament
Chapter
Verses
17
Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος,

Kaì hóte eîdon autón, épesa pròs toùs pódas autoû hōs nekrós: kaì éthēken tḕn dexiàn autoû ep’ emè légōn, Mḕ phoboû: egṓ eimi ho prō̂tos kaì ho éschatos,