Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:19

New Testament
Chapter
Verses
19
γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

grápson oûn hà eîdes kaì hà eisìn kaì hà méllei genésthai metà taûta.