Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:20

New Testament
Chapter
Verses
20
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

tò mystḗrion tō̂n heptà astérōn hoùs eîdes epì tē̂s dexiâs mou, kaì tàs heptà lychnías tàs chrysâs: hoi heptà astéres ángeloi tō̂n heptà ekklēsiō̂n eisin, kaì hai lychníai hai heptà heptà ekklēsíai eisín.