Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:4

New Testament
Chapter
Verses
4
’Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ’Ασίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

’Iōánnēs taîs heptà ekklēsíais taîs en tē̂i ’Asíāi: cháris hymîn kaì eirḗnē apò ho ṑn kaì ho ē̂n kaì ho erchómenos, kaì apò tō̂n heptà pneumátōn hà enṓpion toû thrónou autoû,