Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:5

New Testament
Chapter
Verses
5
καὶ ἀπὸ ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ

kaì apò ’Iēsoû Christoû, ho mártys ho pistós, ho prōtótokos tō̂n nekrō̂n kaì ho árchōn tō̂n basiléōn tē̂s gē̂s. Tō̂i agapō̂nti hēmâs kaì lýsanti hēmâs ek tō̂n hamartiō̂n hēmō̂n en tō̂i haímati autoû