Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:6

New Testament
Chapter
Verses
6
καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀμήν.

kaì epoíēsen hēmâs basileían, hiereîs tō̂i theō̂i kaì patrì autoû, autō̂i hē dóxa kaì tò krátos eis toùs aiō̂nas [tō̂n aiṓnōn]: amḗn.