Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:7

New Testament
Chapter
Verses
7
’Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

’Idoù érchetai metà tō̂n nephelō̂n, kaì ópsetai autòn pâs ophthalmòs kaì hoítines autòn exekéntēsan, kaì kópsontai ep’ autòn pâsai hai phylaì tē̂s gē̂s. naí, amḗn.